Понедельник, Сентябрь 16Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

Функционирование языковых средств в массмедиа

Слово «лучшее» в современном рекламном дискурсе: из лингвоэкспертной практики

2019. Том 6, № 2, Употребление языковых средств с позиций критики медиаречи
Рассматриваются тексты с использованием суперлатива и субстантивата «лучшее», ставшие объектом лингвоэкспертного анализа. Формальная трактовка ряда частных положений Федерального закона «О рекламе» обусловливает конфликтный потенциал текстов, реализующих стратегию преимущества товара или торгового предложения перед другими. Слово «лучшее» в рекламном дискурсе традиционно рассматривается как прямое указание на конкурентные преимущества товара. В статье сделана попытка аргументированно доказать тезис о том, что смысловое содержание слова «лучшее» в рекламе не предполагает обязательного указания на товарные характеристики и конкурентные преимущества характеризуемого объекта. В качестве материала исследования использованы реальные экспертные кейсы, в которых перед лингвистом ставится задача

Etiquette of second remarks in social networks (illustrated with examples of social networking “Country of moms”)

2019. Том 6, № 2, Употребление языковых средств с позиций критики медиаречи
The paper offers the author’s idea on social networks as a subject for research in the sphere of criticism of media speech, namely, from the point of view of compliance with the etiquette principles in the communication process. As a linguistic material, the social network for parents “country of moms” was chosen: it brings together women of reproductive age to discuss issues related to family and children. Discussion in social networks develops a dispute model, yet it has a spiral structure. This makes it particularly interesting to consider the second remarks of dialogues in terms of possibility or impossibility of turning them into remarksincentives, which is largely due to their compliance or non-compliance with the norms of network etiquette. In the study, such models of the second re

Влияние массмедиа на предложную систему русского языка

2019. Том 6, № 1, Функционирование языковых средств в массмедиа
Рассматривается влияние медиаречи на предложную систему русского языка. Анализируются предложные сочетания (ПС) с инвариантом ‘доминация’, которых в русском языке насчитывается около 200 единиц. На фоне обзорной характеристики данной группы анализу подвергается микрогруппа предложных сочетаний с инвариантом ‘наблюдение’, образованная на основе базовых компонентов-существительных. Несмотря на разную степень опредложенности, все ПС данной группы образуют директивно-локативную оппозицию: под наблюдение кого/чего — под наблюдением кого/чего. На примере ПС с базовым компонентом прицел выявляется их морфосинтагматическая парадигма, состоящая из 13 единиц. Рассматриваются также особенности текстовой парадигмы, образуемой предложными сочетаниями с данным базовым компонентом. Установлены функции

Colloquiality in the style of contemporary Czech journalistic writing

2019. Том 6, № 1, Функционирование языковых средств в массмедиа
Contemporary Czech journalistic writing increasingly makes use of language means which are primarily associated with spoken, spontaneous and private communication. This trend, which is called conversalization, colloquialization, informalization, etc., is briefly characterized in the first part of the article. The authors of journalistic texts make use of colloquial (informal) language means (colloquialisms), mainly in order to lessen the distance between the actors of communication as well as to better approximate the supposed speech habits of the recipients. At the same time, such texts raise the sense of immediacy, ease, naturalness and emotional engagement. They also attract attention to their own linguistic construction. The recurrent use of colloquialisms naturally leads to a loss o

Gry językowe w polskich telewizyjnych serwisach informacyjnych jako przejaw fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej

2018. Том 5, № 3, Функционирование языковых средств в массмедиа
Celem artykułu było zweryfikowanie tezy o fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej. Sposób realizacji tego celu wynikał z przyjęcia założenia, że najbardziej spektakularnym przejawem przemian zachodzących w prasie, radiu i telewizji jest występowanie gier językowych w przekazach traktowanych jako przykłady gatunków informacyjnych. Zgodnie z tym założeniem analizie poddano telewizyjny serwis informacyjny „Fakty” TVN z 25 czerwca 2017 roku. W wyniku tej analizy dostrzeżono w tym serwisie blisko 50 przykładów gier językowych rozumianych jako działanie, którego punktem wyjścia jest uwypuklenie reguł językowych (systemowych lub użycia) wykorzystywanych do skonstruowania wypowiedzi (lub odebranie danej wypowiedzi jako zwracającej uwagę na te reguły) w celu intensyfikacji pr

Zatrzymać uwagę widza. Językowe i pozajęzykowe środki perswazji w telewizyjnych programach informacyjnych

2018. Том 5, № 3, Функционирование языковых средств в массмедиа
Telewizyjne programy informacyjne zmieniają się szczególnie w ostatnich latach. Wiąże się to z jednej strony z przekształceniami związanymi z rozwojem telewizji jako środka przekazu, z drugiej — nowa forma relacjonowania najważniejszych i najnowszych wydarzeń z kraju i ze świata dotyczy sposobu prowadzenia programu i kontaktu z widzami. Obok konstytutywnej funkcji informacyjnej ważna staje się funkcja perswazyjno-rekomendująca. Autorka artykułu omawia najważniejsze perswazyjne środki językowe i pozajęzykowe, których celem jest zaangażowanie widza oraz zachęcenie go do oglądania danego serwisu informacyjnego. Obecność mechanizmów perswazyjnych jest możliwa również dlatego, że współczesne wiadomości są przekazem multimodalnym, w którym tekst werbalny współistnieje z elementami wizualnymi,

Трансформация высказываний фразеологизированной структуры как средство выражения толерантного/интолерантного отношения к объекту речи (по материалам федеральных СМИ)

2018. Том 5, № 2, Функционирование языковых средств в массмедиа
Рассматриваются фразеологизированные структуры (ФС), которые являются формой выражения штампов и клише сознания. Именно по этой причине возникают новые связанные синтаксические образования, служащие шаблоном для речевых построений. Продуктивным источником для таких штампов и клише служит язык политики и СМИ. В качестве иллюстративного материала мы используем статьи газеты «Аргументы и Факты» за 2014–2017 гг., публикации о злободневных политических событиях. Нами выявлены наиболее употребительные фразеосхемы, подвергшиеся авторской трансформации. Эти конструкции классифицированы по роли в тексте: обозначающие тему, выражающие авторское отношение, фиксирующие противоположные точки зрения на предмет обсуждения. С целью усиления экспрессивного потенциала и модально-оценочной функции связанные

Генерализующие высказывания как средство манипулирования сознанием массового адресата

2018. Том 5, № 1, Функционирование языковых средств в массмедиа
Статья посвящена рассмотрению высказываний с семантикой обобщенности, или генерализующих высказываний, — выявлению их структурно-семантических особенностей и возможностей их использования в массмедийном дискурсе. Спецификой структурно-семантического построения фраз с обобщающим значением следует считать отсутствие связи с конкретным референтом и атемпоральность. Этими свойствами обусловлены функционирование генерализующих высказываний и результат их воздействия на получателя информации. Генерализующие высказывания рассматриваются в связи с категорией авторитетности — одной из важнейших коммуникативных категорий. Подчеркивается, что авторитетность генерализующих высказываний подготовлена фоновыми языковыми знаниями представителей лингвосоциума. Носитель языка привык воспринимать фразы, обл

Fox News, CNN и Al Jazeera: языковые особенности материалов о терроризме

2018. Том 5, № 1, Функционирование языковых средств в массмедиа
11 сентября 2001 года стало поворотным моментом в отношениях американских СМИ и терроризма. Терроризм и медиа вступили в «симбиотические» отношения и помогают друг другу достичь массовой аудитории. СМИ ежедневно посвящают теме терроризма десятки материалов. Терроризм — явление системное, и в зависимости от того, какие акты жестокости считаются системными, определение этого явления меняется. В англоязычных СМИ существует видимый консенсус, что события 11 сентября 2001 года, взрыв на бостонском марафоне и на концерте Арианы Гранде в Манчестере — это терроризм. А считается ли терактом обстрел Мосула американскими войсками, унесший жизни десятков мирных жителей Афганистана? По каким критериям многие СМИ назвали ножевую атаку, совершенную мусульманином в Гамбурге, терактом, а американским хрис

Влияние языка СМИ на образование фразеосхем типа «Дело в том, что…»

2018. Том 5, № 1, Функционирование языковых средств в массмедиа
Показывается, что влияние медиа на язык заметно и в служебных подсистемах языка. На примере фразеосхем типа «Дело в том, что…» раскрывается механизм преобразования внутрипредложенческих связей во внутритекстовые. В пределах диктемы редуцированная главная часть сложноподчиненного предложения «Дело в том…» выполняет строевую (коннектор связи с придаточной), анафорическую (отсылку к предшествуюшему высказыванию) и катафорическую (отсылку к содержанию придаточной части) функции. Начиная с абзаца новую диктему, фразеосхема «Дело в том, что» становится ее формантом и приобретает новые функции: а) образует диктему как минимальную единицу текста, подобно тому как предлог образует синтаксему — минимальную единицу синтаксиса; б) обеспечивает междиктемные связи; в) выполняет функции анафоры к предше