Вторник, 25 июняИнститут «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ
Shadow

Автор: M. Krauz (Rzeszów, Polska)

Zatrzymać uwagę widza. Językowe i pozajęzykowe środki perswazji w telewizyjnych programach informacyjnych

2018. Том 5, № 3, Функционирование языковых средств в массмедиа
Telewizyjne programy informacyjne zmieniają się szczególnie w ostatnich latach. Wiąże się to z jednej strony z przekształceniami związanymi z rozwojem telewizji jako środka przekazu, z drugiej — nowa forma relacjonowania najważniejszych i najnowszych wydarzeń z kraju i ze świata dotyczy sposobu prowadzenia programu i kontaktu z widzami. Obok konstytutywnej funkcji informacyjnej ważna staje się funkcja perswazyjno-rekomendująca. Autorka artykułu omawia najważniejsze perswazyjne środki językowe i pozajęzykowe, których celem jest zaangażowanie widza oraz zachęcenie go do oglądania danego serwisu informacyjnego. Obecność mechanizmów perswazyjnych jest możliwa również dlatego, że współczesne wiadomości są przekazem multimodalnym, w którym tekst werbalny współistnieje z elementami wizualnymi, muzycznymi, estetycznymi. Współistnienie wielu kodów oraz odbiór na kilku poziomach tworzy nowy design tekstu w wiadomościach telewizyjnych. W artykule omówione są najczęściej wykorzystywane w mediach ...