Вторник, 24 ноябряИнститут «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

Редакция

Редакция

Лилия Рашидовна Дускаева
Главный редактор

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры медиалингвистики СПбГУ

Наталья Анатольевна Прокофьева 
Заместитель главного редактора

кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики СПбГУ

Ирина Анатольевна Акулович
Ответственный секретарь

Редакционная коллегия

Наши рецензенты

Редак­ция жур­на­ла «Медиа­линг­ви­сти­ка» бла­го­да­рит за неиз­мен­ное вни­ма­ние к рабо­те жур­на­ла и помощь в под­го­тов­ке к печа­ти выпус­ков наших ува­жа­е­мых рецен­зен­тов: Л. В. Бала­хон­скую, А. Г. Бара­но­ва, Д. Бжо­зов­ску, В. Ц. Бон­джо­ло­ву, Е. В. Быко­ву, В. В. Васи­лье­ву, Е. Г. Вла­со­ву, А. А. Горя­че­ва, Н. И. Дани­ли­ну, Т. Г. Доб­рос­клон­скую, Е. А. Ели­ну, В. И. Ивчен­ко­ва, М. Ю. Казак, Т. Л. Камин­скую, Е. С. Кара-Мур­зу, Е. А. Коже­мя­ки­на, В. И. Конь­ко­ва, Ю. М. Коня­е­ву, Г. А. Коп­ни­ну, М. А. Кор­ми­ли­цы­ну, Т. В. Кочет­ко­ву, Т. И. Крас­но­ву, О. В. Кра­сов­скую, Б. Я. Мисонж­ни­ко­ва, В. М. Мок­и­ен­ко, Н. Г. Несте­ро­ву, Е. В. Осет­ро­ву, Н. Ю. Пав­лов­скую, А. В. Полон­ско­го, В. А. Попо­ву, Д. Д. Попо­ва, Т. И. Попо­ву, Т. Ю. Редь­ки­ну, С. А. Рисин­зон, Б. Сков­ро­не­ка, Е. В. Сто­я­но­ву, А. Н. Тепля­ши­ну, Г. К. Тыч­ко, Н. C. Цве­то­ву, Т. В. Чер­ны­шо­ву, Э. Г. Шеста­ко­ву, Е. А. Щег­ло­ву.