Вторник, 28 маяИнститут «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ
Shadow

Автор: М. Г. Златева (София, България)

КАКВО НОВО МОЖЕ ДА ДАДЕ МЕДИАЛИНГВИСТИКА ТА НА „ГАЛВАНИЗИРАЩИЯ КРЪГОВРАТ“ МЕЖДУ ПР И ЖУРНАЛИСТИКАТА?

2017, № 3 (18), Общетеоретические вопросы
В статията се обобщават основните хипотези и модели на взаимоотношенията между ПР (PR) и журналистиката и съвременните им отношения като бизнес към бизнес в условията на „икономиката на вниманието“ според пазарния модел на Щефан Рус-Мол. Процесът на формирането на ПР посланията и на имиджите се характеризира като пресечна точка между ПР, журналистиката, медиите и медиалингвистиката. При интенцио-нално-стилистичния подход към професионалния стил на PR-специалистите трябва да се вземат предвид изключителната особеност на субекта на ПР като институция, а също въздействията на дигиталната култура, инфилтрирането и премоделирането на писмените и говоримите езици в интернет (М. Дуеи). След анализ на 34 наградени български PR-проекта се стига до извода, че медиалингвистиката може да допринесе за по-високата ефективност на ПР. Abstract WHAT IS THE NEW CONTRIBUTION OF MEDIA LINGUISTICS TO THE “GALVANISING CIRCLE” BETWEEN PR AND JOURNALISM? The article summarizes the basic hypothe...