Четверг, 25 апреляИнститут «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ
Shadow

Векторная вариативность и характер реакций читателей на сообщения в онлайн-медиа (Приложение)

И. Ива­но­ва

Шефът на НС не допусна до обсъждане отпадането на зеления сертификат Искането на ГЕРБ за компенсации за тока също ще чака

Про­ектът на реше­ние на НС, вне­се­но от ГЕРБ, с кое­то се задъ­л­жа­ва здрав­ни­ят мини­стър да отме­ни изис­ква­не­то за зеле­ния сер­ти­фи­кат, не беше допус­на­то до обсъж­дане от пле­нар­на­та зала от пред­се­да­те­ля на НС Нико­ла Мин­чев. То беше вне­се­но от опо­зи­ци­я­та през мина­ла­та сед­ми­ца. Спо­ред Мин­чев оба­че не са изтек­ли сро­ко­ве­те, пред­ви­де­ни в Пра­вил­ни­ка за дей­но­ст­та на НС за обсъж­да­не­то на про­ек­та на реше­ние от посто­ян­на­та Коми­сия по здра­вео­пазване. Сфор­ми­ра­не­то на посто­ян­ни­те коми­сии е в днев­ния ред на депу­та­ти­те за днес. Мин­чев обяви, че след като те бъдат сфор­ми­ра­ни, про­ектът на реше­ние на ГЕРБ пър­во ще бъде обсъде­но от коми­сия, а след това от пле­нар­на­та зала. Същи­ят аргу­мент посо­чи Мин­чев и за недо­пус­ка­не­то на про­ек­та за реше­ние, вне­се­но от Делян Доб­рев от ГЕРБ за въвеж­дане на ком­пре­со­рен меха­низъм за неби­то­ви край­ни кли­ен­ти на енер­гий­ния пазар. Шеф­ка­та на ПГ на ГЕРБ Деси­сла­ва Ата­на­со­ва комен­ти­ра, че два­та про­ек­та за реше­ния не тър­пят отла­гане, защо­то са важ­ни. Доб­рев настоя, че през след­ва­щи­те две сед­ми­ци, дока­то пар­ла­ментът не рабо­ти, не мал­ко пред­при­я­тия ще фали­рат, защо­то цена­та на тока ска­ча еже­днев­но. Пред­се­да­те­лят на ПГ на ИТН Тош­ко Йор­да­нов също застъ­пи теза­та, че тема­та за зеле­ния сер­ти­фи­кат е чув­стви­тел­на за обще­ство­то и има логи­ка да бъде обсъде­но и пле­нар­на­та зала.

22 дек 2021 10:02,
Каме­лия Цветанова

Пере­вод тек­ста статьи:

Председатель Народного Собрания не позволил обсудить отмену зеленого сертификата. Требование ГЕРБ о компенсации за электроэнергию также снято с повестки

Пред­став­лен­ный ГЕРБ про­ект реше­ния НС, обя­зы­ва­ю­ще­го мини­стра здра­во­охра­не­ния отме­нить тре­бо­ва­ние о нали­чии зеле­но­го сер­ти­фи­ка­та, не был допу­щен к обсуж­де­нию в пле­нар­ном зале спи­ке­ром НС Нико­лой Мин­че­вом. Он был пред­став­лен оппо­зи­ци­ей на про­шлой неде­ле. Одна­ко, по сло­вам Мин­че­ва, сро­ки, преду­смот­рен­ные Регла­мен­том Наци­о­наль­но­го собра­ния для обсуж­де­ния про­ек­та реше­ния Посто­ян­ной комис­си­ей по здра­во­охра­не­нию, не истек­ли. Сего­дня на повест­ке дня депу­та­тов сто­ит вопрос о фор­ми­ро­ва­нии посто­ян­ных комис­сий. Мин­чев сооб­щил, что после их фор­ми­ро­ва­ния про­ект реше­ния ГЕРБ будет обсуж­дать­ся сна­ча­ла комис­си­ей, а затем залом пле­нар­ных засе­да­ний. Этот же аргу­мент при­вел Мин­чев для непри­ем­ле­мо­сти пред­став­лен­но­го Деля­ном Доб­ре­вом из ГЕРБ про­ек­та реше­ния о вве­де­нии на энер­го­рын­ке ком­пен­са­тор­но­го меха­низ­ма для небы­то­вых конеч­ных потре­би­те­лей. Деси­сла­ва Ата­на­со­ва, руко­во­ди­тель ПГ ГЕРБ, про­ком­мен­ти­ро­ва­ла, что эти два про­ек­та реше­ний нель­зя отло­жить, пото­му что они важ­ны. Доб­рев уве­ря­ет, что в бли­жай­шие две неде­ли, пока пар­ла­мент не рабо­та­ет, мно­гие ком­па­нии обанк­ро­тят­ся, пото­му что цена на элек­тро­энер­гию еже­днев­но рас­тет. Пред­се­да­тель ПГ ИТН Тош­ко Йор­да­нов так­же утвер­ждал, что тема зеле­но­го сер­ти­фи­ка­та явля­ет­ся чув­стви­тель­ной для обще­ства и есть смысл обсу­дить ее в пле­нар­ном зале.

Ком­мен­та­рии (на бол­гар­ском язы­ке в нис­хо­дя­щем порядке)

38. Мол или смрт — 2
Моло­ве и кръ­ч­ми оби­чам, а не по поля­ни­те да тичам. Горд молър и кръ­ч­мо­нафт съм. Мра­зя зеле­но­то. Чуж­да­та смрт за кефа и щра­ка­не­то с пръ­сти е цена­та, коя­то с леко­та се пла­ща. Щото 100 тоя­ги на чужд гръб са нищо. Изръждъне.

37. Ано­ни­мен — 2
Не на фашист­кия зелен сер­ти­фи­кат. Не на при­ну­ди­тел­на­та вак­си­на­ция. Иска­ме си сво­бо­да­та и пра­ва­та и зато­ва заста­ва­ме зад Пар­тия ВЪЗРАЖДАНЕ

36. край­но вре­ме е — 2
Зеле­ни­ят сер­ти­фи­кат тряб­ва да се уза­ко­ни с реше­ние на НС!

35. Гер­ма­нец — 11
Е що да го махат? Щото 80 % негра­мот­ни­ци така искат? Копей­кин, ти си на ход. Ще щур­му­ваш ли пар­ла­мен­та? Клоуни 🙂

34. бъл­га­рин — 4
Не така брат! Не след­вай при­ме­ра на ***, коя­то пра­ве­ше зулуми.

33. Чита­тел — 13
Науче­те се да пише­те пра­вил­но! Допус­кам, че може да са печат­ни греш­ки, но е неду­по­сти­мо да са тол­ко­ва мно­го в една статия.

32. Ано­ни­мен — 4 
Мал­кия пик­льо, дето не знае прав или клек­нал да чишка.

31. Ано­ни­мен — 5
„Док­ле е мънич­ка зми­я­та, ела­те да се събе­рем, с кра­ка да й стро­шим гла­ва­та, сво­бод­ни да се назовем“

30. Ха ха — 11
Тук комен­ти­ра­щи­те нещо мно­го се закан­ва­те на пра­ви­тел­ство­то. Да не ви пад­нат зъб­ки­те от зло­ба само. Тия няма да се мах­нат ако ще да се на. ***. Те от про­те­сти мили мои миш.ки. Слав­чо гла­су­ва­ха и про­ка­ра­ха зако­на за Вене­цу­ел­ски­те машин­ки с рус­ка про­гра­ма. Все едни и същи резул­та­ти, но раз­ли­ка­та е че „мла­ди­те“ ще си бият шута в чуж­би­на да тър­кат тоалет­ни а вие ще мизер­ста­ва­те на сту­де­но и глад­но в Бъл­га­рия. Е хай­де да не ви за боли сто­ма­ха от зло­ба щото в мозък нямате.

29. Ано­ни­мен — 5 
Така е като ни управ­ля­ват безгръбначни.

28. ! — 4 
ПРЕДАТЕЛИ!

27. Ано­ни­мен — 1 
Про­та­ка­не­то е вид нала­гане на зеле­ния сер­ти­фи­кат, щото вече го искат. Кога­то са го въвеж­да­ли не е има­ло коми­сии и обсъж­да­ния. Да каз­ва кога и баро­да да вли­за! Аман от тия маз­ни­ци де се мис­лят за хит­ре­ци. Как ще отказ­ва обсъж­дане! Къде живее тоя „пред­се­да­тел“ — пре­да­тел да идат хора­та там да про­те­сти­рат? Сурвакари

26. Ано­ни­мен — 3
Мно­го ухи­ле­ни се съб­ра­ха, ще кажеш, че май­тап си правят.

25. Ано­ни­мен — 9 
До 23…а ти про­ве­ри ли кол­ко елект­ро­цен­тра­ли са на бсп?!

24. Ано­ни­мен — 2 
Мах­не­те сер­ти­фи­ка­та! Ще сри­не­те икономиката!

23. Ано­ни­мен — 8 
Гер­бе­ри­те изку­стве­но вди­гат цена­та на тока. Изче­гър­той­те пре­стъп­на­та клика.

22. ЕС — 11
Ние напъл­но под­кре­п­ме ново­то ръко­вод­ство на РБ и уси­ли­я­та му да изпъл­ня­ва поли­ти­ки­те на Брюксел.

21. Ано­ни­мен — 9 
До Вие си ги избрах­теДС ги избра, не знам кой би гла­су­вал за некой, дето не е съще­ству­вал пре­ди месе­ци като извес­на лич­ност :))) Нема логи­ка откъ­де­то и да го поглед­неш 🙂 Все пак раз­би­рам, иска­ха да го заме­стят Боки­ча, оба­че Слав­чо мно­го слаб като харак­тер, не ста­на от диван­че­то, зато­ва поч­на­ха бър­за­та про­це­ду­ра и ей го на Кирчо :))))

20. масто­донт. — 8 
Бра­во!!! Долу ГЕРБ, ДПС и Възраждане.

19. Вие си ги избрах­те — 11
Рад­вай­те им се, дока­то все още можете.

18. Ано­ни­мен — 11
Тез нови­те са пъл­ни ***, само за вак­си­на­ция и зеле­ни пас­пор­ти гово­рят, ще кажеш това е най-важ­но­то кое­то треб­ва да напра­вят в БГ :))) Бъл­га­ри­на е осо­бе­но живот­но, дока­то не види не вер­ва, ама отде да го зна­ят пласт­ма­со­ви­те чуче­ла :))) Всъщ­ност, не се учудвам, щом гла­вен при­о­ри­тет беше на Слав­чо да пра­ща маке­та на Луна­та, явно не знае, че НАСА е инсце­ни­ра­ла всич­ко за кацането :)))

17. Ано­ни­мен — 1 
Напъл­но прин­цип­на пози­ция на ГЕРБ… След, като сер­ти­фи­ка­та не важи за депу­та­ти­те, зна­чи и за всич­ки оста­на­ли тряб­ва да е така…

16. Ано­ни­мен — 9 
Герб отро­ва и краж­ба в чист вид.

15. Ано­ни­мен — 11
Абе хора ако няма мер­ки и бол­ни­ци­те се пре­пъл­нят и хора­та уми­рат по стъл­би, апар­та­мен­ти и тнт. Кой ще носи вина­та. Тази годи­на 150 000 почи­на­ли в бг, като нор­мал­но­то е 108 000. На всич­ки ни пис­на, но ние сме час от Евро­па, ме от Африка.

14. Ано­ни­мен — 9 
Герб отро­ва в чист вид

13. Мария — 7 
Ах, тези гер­ба­джии са като фур­на­джий­ски лопа­ти. Но както каз­ва Коста­ди­нов, щом пред­ло­же­ни­е­то е доб­ро, няма зна­че­ние кой го предлага!

12. Ано­ни­мен — 7 
Не ме инте­ре­су­ва какъв е Бори­сов и кол­ко е крал, ако се застъ­пи за пре­ма­хва­не­то на фашист­ки­те сер­ти­фи­ка­ти, кои­то мач­кат пра­ва­та на граж­да­ни­те и съсип­ват биз­не­са, тряб­ва да бъде под­кре­пен! Не е важ­но дали кот­ка­та е чер­на или бяла, а дали лови миш­ки! Китай­ска поговорка

11. Ано­ни­мен — 5 
Млад демо­крат от чер­вен кому­ни­сти­че­ски тип, поред­ния слу­га на слу­га­та на фигуранта.

10. Ха ха — 7 
Боко, няма да забра­вим тъпи­те КПП и демон­ти­ра­не­то на пей­ки­те от парковете!

9. Darth shadow — 9, 5, 6 
киро лудия, има яко съм­не­ния, че е мъж жена­та до него е за пара­ван и се личи *** е :)))

8. Ано­ни­мен — 9, 6 
При­ли­ча на педи

7. Ано­ни­мен — 9 
Само геьо­ве са вина­ги усмихнати

6. Ано­ни­мен — 6 
Тоз *** ли е ?

5. Ано­ни­мен — 9 
Зато­ва треб­ва некой с годи­ни, това лапе е зом­би­ра­но от рано, не треб­ва да е пред­се­да­тел на сборището

4. заиле­на калин­ка — 5, 6 
Тоя голо­брад момък, кой ни го спусна?

3. Т. Шак — 13
„…ком­пре­со­рен меха­низъм за неби­то­ви край­ни кли­ен­ти на енер­гий­ния пазар“. Все си мислех, че меха­низ­мът е ком­пен­са­то­рен, а той се ока­зал ком­пре­со­рен. Ще наду­ват цени­те с ком­пре­сор навярно.

2. Sofia Centre — 5 
Както каза Коста­ди­нов от ПП Въз­раж­дане „ще пока­ня изби­ра­те­ли­те в пар­ла­мен­та и ще взе­мем власт­та!!!“ Аз ще оти­да със сигурност!!!!

1. Ано­ни­мен — 5, 6 
Ухи­ле­на­та репич­ка ..ъхъ­хх земем голя­ма­та запла­та ъхъхъ не ми дре­ме за останалото