Monday, August 2Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

Keyword: aesthetics

Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna

2018. Том 5, № 3, Общетеоретические вопросы
Artykuł przedstawia wyniki badań nad kategorią estetyzacji w telewizji. Autorkę interesuje jedno z trzech pasm telewizyjnych: właściwe programy polskich stacji. Pozostałe to pasmo komercyjne reklam i pasmo autopromocji. Celem jest zbadanie sposobów manifestacji estetyczności, zjawisk jej pokrewnych a być może antynomicznych w ikonosferze wybranych gatunków telewizyjnych. Autorka przyjmuje za prawdziwe stwierdzenie Welscha, że bez wątpienia jesteśmy dzisiaj świadkami boomu estetyki, którego zakres sięga od indywidualnej stylizacji poprzez kształtowanie wyglądu miast i ekonomię po sferę teorii. Coraz więcej elementów rzeczywistości jest przekształcanych estetycznie. Materiał stanowią filmy telewizyjne, reportaże i bajki dla dzieci. W artykule rozpatruje się kategorie: estetyzmu jako manifestacji postawy aprobującej istnienie kategorii skupionych wokół wartości piękna; antyestetyzmu jako akceptacja dla wartości estetycznie ujemnych oraz anestetyzmu jako obojętności na wartości estetyczn...

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: ЛИНГВОФИЛОСОФСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

2017, № 1 (16), Обзоры и рецензии
Рецензия на книгу: Кайда Л. Г. Эстетический императив интермедиального текста : лингвофилософская концепция композиционной поэтики. М. : Флинта : Наука, 2016. 128 с. Рецензия посвящена монографии Людмилы Григорьевны Кайды, в которой предложены размышления о композиционной поэтике интермедиального текста. Уникальность данного издания определяется установкой автора на постижение одного из значительных явлений русской словесности в свете современной теории коммуникации. Abstract INTERMEDIAL TEXT: LINGUISTICS AND PHILOSOPHY READINGS Rev. of the textbook: Kaida L. G. The aesthetic imperative Intermedia text : linguistics and philosophy concept of compositional poetics. Moscow : Nauka, 2016. 128 p. The review is devoted to the monograph of professor Kayda Lyudmila G., in which she reflects on compositional poetics of intermediatext. Uniqueness of this publication consists in the author’s task to comprehend one of the significant phenomena of the Russian linguistics in the lig...